Notice to the General Public

කොන්සියුලර් සේවා සැපයීම

2021 ජනවාරි 4 වන දින එක්සත් රාජධානියේ රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සංචරණ සහ සමාජ දුරස්ථ භාවය ඇතුළු සීමා කිරීම් හේතුවෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම්පත් මෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසියන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා අවශ්‍ය ඔවුන්ගේ ජීවිත සහතික ලබා ගැනීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත් තැපැල් මගින් පමණක් එවන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවීමට පෙර, අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතු  ලියකියවිලි, කොන්සියුලර් ගාස්තු සහ අනිකුත් විස්තර සඳහා කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියේ “Consular” මෙනුවට ගොස් තමන්ට අදාල සේවාව සම්බන්ධ තොරතුරු කියවා බලන්න.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා වන අයදුම්කරුවන්ට තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවීමට පෙර ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් නිසි ලෙස සම්පූර්ණ  කර ඇත්දැයි නිශ්චය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය ලියවිලි ඇතුළුව සම්පූර්ණ අයදුම්පතේ ස්කෑන් පිටපතක් mail@slhc-london.co.uk විද්‍යුත් තැපෑලට එවිය හැකිය. ඒවා පරීක්ෂා කර බලා අඩුපාඩු වෙතොත් අයදුම්කරුවන්ට ඊමේල් මගින් දැන්වීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

කරුණාකර ඔබගේ අයදුම්පත් පහත ලිපිනයට තැපැල් මගින් එවන්න:

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

උපත් ලියාපදිංචි කිරීම, ඇටර්නි බලපත්‍ර  සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශ අත්සන් කිරීම ඇතුළු ලේඛන සහතික කර ගැනීම සඳහා අයදුම්කරුවන්ට මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණිය හැක. එනමුත් එවැනි අයදුම්කරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගත යුතුය. එමෙන්ම, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහ ජීවිත සහතික සඳහා තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවිය නොහැකි අයෙකුට ද මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණිය හැකි අතර ඔවුන්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගත යුතුය.

වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා නොගෙන පැමිණෙන අයට කොන්සියුලර් සේවා සැපයීමට නොහැකි බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

කරුණාකර සතියේ දිනවල ප.ව. 2.00 සිට ප.ව 5.30 දක්වා පමණක්  කොන්සියුලර් විමසීම් සහ කොන්සියුලර් සේවා සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා  පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන්න:

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා – 07404298581
උප්පැන්න ලියාපදිංචි කිරීම්/පුරවැසි සහතික සඳහා – 07405085778
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා – 07459168890
විශ්‍රාම වැටුප්/ජීවිත සහතික සඳහා – 07459150009
වෙනත් කොන්සියුලර් කටයුතු සඳහා – 07459610662

එක්සත් රාජධානියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කිරීම

සියලුම මගීන් සඳහා එක්සත් රාජධානියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම 2020 දෙසැම්බර් 22 සිට නැවත දැනුම් දෙන තෙක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව දන්වා සිටිමු. මෙම අත්හිටුවීම ඉවත් කළ විට අපි ඒ පිළිබඳව අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා දැනුම් දෙන්නෙමු. එක්සත් රාජධානියේ සිට ශ්‍රී ලංකාව සංචාරය කිරීම පිළිබඳව ඔබට කිසියම් නිශ්චිත විමසීමක් ඇත්නම් පමණක්, ඒවා ඊමේල් මගින් consular.london@mfa.gov.lk ලිපිනයට එවන ලෙස අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබගෙන් ලැබෙන සහයෝගය අගය කරමු.

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 2021 ජනවාරි 26 දින

கொன்சுலர் சேவைகள்

பிரித்தானியா அரசாங்கத்தினால் கடந்த 04 சனவரி 2021 திகதி அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய பொது முடக்கத்தினை (National lockdown) கருத்திற்கொண்டு கடவுச்சீட்டு, இரட்டை பிராசாவுரிமை மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான உயிர்வாழ்வுச் சான்றிழ் (Life Certificate) பெறுதலுக்கான விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்குமாறு விண்ணப்பதாரர்களினை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தங்கள் விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்புவதற்கு முன்னர் உயர்ஸ்தானிகராலய இணையத்தில் “கொன்சுலர்” எனும் தெரிவினை அழுத்தவதனுடாக தேவையான இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவு போன்ற விபரங்களினை பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

கடவுச்சீட்டு மற்றும் இரட்டை பிராசாவுரிமைக்கான விண்ணப்பதாரிகள் தங்கள் விண்ணப்பங்களினதும் தேவையான ஆவணங்களினதும் ஸ்கான் பிரதியினை  (Scanned copy) நீங்கள் விரும்பினால் முன்கூட்டியே mail@slhc-london.co.uk எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் சரியாக பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதனை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
கீழ்குறிப்பிடப்படும் முகவரிக்கு தங்கள் விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பிக்கொள்ள முடியும்.

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No. 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

பிறப்பு பதிவு, ஆவணங்களின் சட்ட ரீதியான உறுதிப்படுத்தல் (Legalisation of documents), அங்கீகாரத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான கையொப்பத்தினை பெற்றுக்கொள்ளல் (Signing of Powers of Attorney) மற்றும் சத்தியக்கடதாசிகளை (Affidavits) உறுதிப்படுத்தல் தொடர்பான விண்ணப்பதாரிகள் கட்டாயமாக முன்னனுமதியினைப் பெற்று உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கு வருகை தந்து தங்கள் விண்ணப்பங்களினை நேரடியாக சமர்ப்பிக்க முடியும். அதேவேளையில், கடவுச்சீட்டு, இரட்டை பிராசாவுரிமை மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான உயிர்வாழ்வுச் சான்றிழ் (Life Certificate) போன்றவற்றிற்கான விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பிவைக்க முடியாதவர்கள் கட்டாயமாக முன்னனுமதியினைப் பெற்று உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கு வருகை தந்து தங்கள் விண்ணப்பங்களினை நேரடியாக சமர்ப்பிக்க முடியும். முன்னனுமதியின்றி உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கு வருகை தருபவர்களுக்கான கொன்சுலர் சேவைகளினை (Consular Services) நாம் வழங்க முடியாதென்பதனை மனவருத்தத்துடன் அறியத்தருகின்றோம்.

கொன்சுலர் சேவைகள் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களினை அறிந்துகொள்ளவும் தங்கள் முன்னனுமதியினை பதிவு செய்துகொள்வதற்கும் கீழ்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தயவுடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

கடவுச்சிட்டிற்கு – 07404298581
பிறப்பு /பிராசாவுரிமை சான்றிதழ்களுக்கு – 07405085778
இரட்டை பிராசாவுரிமைக்கு – 07459168890
ஓய்வூதியம்/உயிர்வாழ்வுச்; சான்றிழ்களுக்கு – 07459150009
ஏனைய கொன்சுலர் தொடர்hபன சேவைகளுக்கு – 07459610662

பிரித்தானியாவிலிருந்து இலங்கைக்கான பிரயாணம்

பிரித்தானியாவிலிருந்து இலங்கைக்கான சகல பிரயாணங்களும் கடந்த 2020 டிசம்பர் 22 திகதி தொடக்கம் மறு அறிவித்தல் வரை தடை செய்யப்பட்டள்ளது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். இத்தடையுத்தரவு நீக்கப்பட்டால் அதுபற்றி எமது இணையத்தளத்தினூடாக பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படும். பிரித்தானியாவிலிருந்து இலங்கைக்கான பிரயாணங்கள் சம்மந்தமாக குறிப்பிட்ட ஏதேனும் விபரங்களினைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியிருப்பின் அவைகளை consular.london@mfa.gov.lk எனும் மின்னஞ்சலுக்கு மாத்திரம் அனுப்பி வைக்குமாறு தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

இவ்விடயம் தொடர்பான உங்கள் ஒத்துழைப்பிற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

Last updated on 26 January 2021

Consular Services

Due to the national lockdown and social distancing measures announced by the UK Government on 4 January 2021, applicants for passports and dual citizenship as well as senior citizens who need to get their life certificates for pension purposes are kindly requested to send their applications by post. Please refer to the “Consular” Menu of our website for details of the necessary supporting documents and consular fees before sending the applications by post. Applicants for passports and dual citizenship may also send a scanned copy of their applications to the email address  mail@slhc-london.co.uk  in advance prior to sending the applications by post and we will examine them and let the applicants know if the applications are complete with all necessary supporting documents or not.

Please send your applications by post to the following address:

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

Applicants for registration of births, legalisation of documents including signing of Powers of Attorney and Affidavits can visit the High Commission strictly by prior appointment only. Similarly, applicants for passports, dual citizenship and life certificates who are not in a position to send their applications by post, can visit the High Commission strictly by prior appointment only. 

We regret our inability to provide Consular services to those who walk-in without prior appointments.

Please call the following telephone numbers on weekdays between 2.00 pm to 5.30 pm only for Consular inquiries and to make appointments for Consular services:

For Passports – 07404298581
For Birth Registrations/Citizenship Certificates – 07405085778
For Dual Citizenship – 07459168890
For Pension/Life Certificates – 07459150009
For other consular matters – 07459610662

Travelling to Sri Lanka from the UK

We wish to inform that arrival of all passengers from the UK to Sri Lanka has been suspended from 22 December 2020 until further notice. We will notify the public through our website when the suspension has been lifted. If you have any specific inquiries about travelling to Sri Lanka from the UK, we kindly request you to send them only by email  to the address consular.london@mfa.gov.lk.

We would appreciate your cooperation in this regard.

Last updated on 26 January 2021

Repatriation Process “People Centric and Transparent” – Foreign Ministry sets the record straight

The Foreign Ministry will continue facilitating repatriations without any financial burden on Sri Lankans, the Foreign Secretary asserted responding to misinformation in the public domain. Secretary Jayanath Colombage made it clear that the role of the Missions is strictly confined to organizing repatriation flights for returnees who are tested on arrival, offered all logistical support and are quarantined at Government facilities free of charge.

» Read more

The staff of the Sri Lanka High Commission in the United Kingdom commenced work for the year 2021

The staff of the Sri Lanka High Commission in the United Kingdom commenced work for the year 2021 by offering alms to the London Buddhist Vihara and organising a special programme at the High Commission premises.
The special programme commenced with the hoisting of the National Flag of Sri Lanka at the Chancery building by High Commissioner Saroja Sirisena, followed by the singing of the National Anthem by the staff of the High Commission. Thereafter, two minutes’ silence was observed to commemorate war heroes and those who sacrificed their lives on behalf of the Motherland. This was followed by the reading of the Oath of Public Servants by the High Commissioner and staff.

» Read more

Let us unite and dedicate ourselves for the betterment of our Motherland – Foreign Minister Gunawardena

 It is our responsibility in the New Year 2021 to work together as Sri Lankans shedding all differences to safeguard the dignity, independence, sovereignty and territorial integrity of Sri Lanka while maintaining ‘Kalyana Mithra’ friendly relations with all countries of the world, Foreign Minister Dinesh Gunawardena stated in his message for the New Year.

» Read more