Notice to the General Public

කොන්සියුලර් සේවා සැපයීම

2021 ජනවාරි 4 වන දින එක්සත් රාජධානියේ රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සංචරණ සහ සමාජ දුරස්ථ භාවය ඇතුළු සීමා කිරීම් හේතුවෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම්පත් මෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසියන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා අවශ්‍ය ඔවුන්ගේ ජීවිත සහතික ලබා ගැනීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත් තැපැල් මගින් පමණක් එවන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවීමට පෙර, අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතු  ලියකියවිලි, කොන්සියුලර් ගාස්තු සහ අනිකුත් විස්තර සඳහා කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියේ “Consular” මෙනුවට ගොස් තමන්ට අදාල සේවාව සම්බන්ධ තොරතුරු කියවා බලන්න.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා වන අයදුම්කරුවන්ට තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවීමට පෙර ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් නිසි ලෙස සම්පූර්ණ  කර ඇත්දැයි නිශ්චය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය ලියවිලි ඇතුළුව සම්පූර්ණ අයදුම්පතේ ස්කෑන් පිටපතක් mail@slhc-london.co.uk විද්‍යුත් තැපෑලට එවිය හැකිය. ඒවා පරීක්ෂා කර බලා අඩුපාඩු වෙතොත් අයදුම්කරුවන්ට ඊමේල් මගින් දැන්වීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

කරුණාකර ඔබගේ අයදුම්පත් පහත ලිපිනයට තැපැල් මගින් එවන්න:

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

උපත් ලියාපදිංචි කිරීම, ඇටර්නි බලපත්‍ර  සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශ අත්සන් කිරීම ඇතුළු ලේඛන සහතික කර ගැනීම සඳහා අයදුම්කරුවන්ට මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණිය හැක. එනමුත් එවැනි අයදුම්කරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගත යුතුය. එමෙන්ම, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහ ජීවිත සහතික සඳහා තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවිය නොහැකි අයෙකුට ද මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට පැමිණිය හැකි අතර ඔවුන්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගත යුතුය.

වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා නොගෙන පැමිණෙන අයට කොන්සියුලර් සේවා සැපයීමට නොහැකි බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

කරුණාකර සතියේ දිනවල ප.ව. 2.00 සිට ප.ව 5.30 දක්වා පමණක්  කොන්සියුලර් විමසීම් සහ කොන්සියුලර් සේවා සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා  පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන්න:

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0245
උප්පැන්න ලියාපදිංචි කිරීම්/පුරවැසි සහතික සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0228
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0251
විශ්‍රාම වැටුප්/ජීවිත සහතික සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0252
වෙනත් කොන්සියුලර් කටයුතු සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0229

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 2021 පෙබරවාරි 15 දින

கொன்சுலர் சேவைகள்

பிரித்தானியா அரசாங்கத்தினால் கடந்த 04 சனவரி 2021 திகதி அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய பொது முடக்கத்தினை (National lockdown) கருத்திற்கொண்டு கடவுச்சீட்டு, இரட்டை பிராசாவுரிமை மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான உயிர்வாழ்வுச் சான்றிழ் (Life Certificate) பெறுதலுக்கான விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்குமாறு விண்ணப்பதாரர்களினை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தங்கள் விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்புவதற்கு முன்னர் உயர்ஸ்தானிகராலய இணையத்தில் “கொன்சுலர்” எனும் தெரிவினை அழுத்தவதனுடாக தேவையான இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவு போன்ற விபரங்களினை பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

கடவுச்சீட்டு மற்றும் இரட்டை பிராசாவுரிமைக்கான விண்ணப்பதாரிகள் தங்கள் விண்ணப்பங்களினதும் தேவையான ஆவணங்களினதும் ஸ்கான் பிரதியினை  (Scanned copy) நீங்கள் விரும்பினால் முன்கூட்டியே mail@slhc-london.co.uk எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் சரியாக பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதனை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
கீழ்குறிப்பிடப்படும் முகவரிக்கு தங்கள் விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பிக்கொள்ள முடியும்.

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No. 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

பிறப்பு பதிவு, ஆவணங்களின் சட்ட ரீதியான உறுதிப்படுத்தல் (Legalisation of documents), அங்கீகாரத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான கையொப்பத்தினை பெற்றுக்கொள்ளல் (Signing of Powers of Attorney) மற்றும் சத்தியக்கடதாசிகளை (Affidavits) உறுதிப்படுத்தல் தொடர்பான விண்ணப்பதாரிகள் கட்டாயமாக முன்னனுமதியினைப் பெற்று உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கு வருகை தந்து தங்கள் விண்ணப்பங்களினை நேரடியாக சமர்ப்பிக்க முடியும். அதேவேளையில், கடவுச்சீட்டு, இரட்டை பிராசாவுரிமை மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான உயிர்வாழ்வுச் சான்றிழ் (Life Certificate) போன்றவற்றிற்கான விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பிவைக்க முடியாதவர்கள் கட்டாயமாக முன்னனுமதியினைப் பெற்று உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கு வருகை தந்து தங்கள் விண்ணப்பங்களினை நேரடியாக சமர்ப்பிக்க முடியும். முன்னனுமதியின்றி உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கு வருகை தருபவர்களுக்கான கொன்சுலர் சேவைகளினை (Consular Services) நாம் வழங்க முடியாதென்பதனை மனவருத்தத்துடன் அறியத்தருகின்றோம்.

கொன்சுலர் சேவைகள் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களினை அறிந்துகொள்ளவும் தங்கள் முன்னனுமதியினை பதிவு செய்துகொள்வதற்கும் கீழ்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தயவுடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

கடவுச்சிட்டிற்கு – 02072621841 -Ext. No. 0245
பிறப்பு /பிராசாவுரிமை சான்றிதழ்களுக்கு – 02072621841 -Ext. No. 0228
இரட்டை பிராசாவுரிமைக்கு – 02072621841 -Ext. No. 0251
ஓய்வூதியம்/உயிர்வாழ்வுச்; சான்றிழ்களுக்கு – 02072621841 -Ext. No. 0252
ஏனைய கொன்சுலர் தொடர்hபன சேவைகளுக்கு – 02072621841 -Ext. No. 0229

Last updated on 15 Febuary 2021

Consular Services

Due to the national lockdown and social distancing measures announced by the UK Government on 4 January 2021, applicants for passports and dual citizenship as well as senior citizens who need to get their life certificates for pension purposes are kindly requested to send their applications by post. Please refer to the “Consular” Menu of our website for details of the necessary supporting documents and consular fees before sending the applications by post. Applicants for passports and dual citizenship may also send a scanned copy of their applications to the email address  mail@slhc-london.co.uk  in advance prior to sending the applications by post and we will examine them and let the applicants know if the applications are complete with all necessary supporting documents or not.

Please send your applications by post to the following address:

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

Applicants for registration of births, legalisation of documents including signing of Powers of Attorney and Affidavits can visit the High Commission strictly by prior appointment only. Similarly, applicants for passports, dual citizenship and life certificates who are not in a position to send their applications by post, can visit the High Commission strictly by prior appointment only. 

We regret our inability to provide Consular services to those who walk-in without prior appointments.

Please call the following telephone numbers on weekdays between 2.00 pm to 5.30 pm only for Consular inquiries and to make appointments for Consular services:

For Passports – 02072621841 -Ext. No. 0245
For Birth Registrations/Citizenship Certificates – 02072621841 -Ext. No. 0228
For Dual Citizenship – 02072621841 -Ext. No. 0251
For Pension/Life Certificates – 02072621841 -Ext. No. 0252
For other consular matters – 02072621841 -Ext. No. 0229

Last updated on 15 Febuary 2021

Sri Lanka underscores the importance of health of citizens in a successful democracy at the 13th Bali Democracy Forum in Jakarta

Addressing the 13th Bali Democracy Forum (BDF) State Minister for Regional Co-operation, Tharaka Balasuriya, underscored Sri Lanka’s commitment to ensure the health of citizens of Sri Lanka and the region.  He said this at the Ministerial Panel that was held on 10 December 2020 on the subject of “Upholding Democracy: COVID-19 Pandemic”. The Ministerial Panel focused on sharing state policies of countries to prevent and maintain the COVID-19 pandemic.

» Read more

Doors open for Sri Lankan Jewellery Industry in South Africa

The outgoing South African High Commissioner in Colombo Robina P. Marks called on Foreign Minister Dinesh Gunawardena at the Foreign Ministry on 04 December 2020.

The High Commissioner apprised the Minister that the Government of South Africa was keen to obtain assistance from Sri Lankan craftsmen to develop the Jewellery Industry in South Africa. Foreign Minister Gunawardena sought the South African expertise in the canning industry for the food and vegetable industry in Sri Lanka as around 40% of the harvest is wasted in the country due to technology gaps in this field. Besides, the Minister highlighted the importance of enhancing cooperation in trade, investment and tourism sectors between the two countries. It was also discussed on further expanding tea exports to the African continent through the South African distribution network.

» Read more

Statement by Hon. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka at the 31st Special Session of the General Assembly in response to the COVID-19 pandemic – 03/04 December 2020

Mr President

Mr Secretary-General

Your Majesties

Your Excellencies

Distinguished Delegates

Ladies and Gentlemen

At the outset, I thank H.E. Volkan Bozkir, President of the General Assembly for convening the Special Session in response to the COVID-19 pandemic, as proposed by the Non Aligned Movement and Azerbaijan, Chair of the NAM.

» Read more

Understanding the maritime domain vital to unleashing Sri Lanka’s growth potential: State Minister of Regional Co-operation Tharaka Balasuriya delivers the keynote address

State Minister for Regional Co-operation Tharaka Balasuriya delivering the keynote address at the virtual conference; ‘Promoting Sri Lanka’s Interests in the Maritime Domain: Strengthening Cooperation with the European Union’ reiterated that Sri Lanka’s maritime domain is a vital component that can unleash Sri Lanka’s growth potential and achieve the priority areas outlined in President Gotabaya Rajapaksa’s manifesto ‘Vistas of Prosperity and Splendour’.

» Read more

Remarks Made by Hon. Dinesh Gunawardena, Foreign Minister at the Inaugural Event of the 4th NSA – Level Trilateral Meeting on Maritime Cooperation on 28 November 2020 at Taj Samudra Hotel, Colombo

  

 Hon. Mariya Didi, Defence Minister of Maldives,

Shri Ajit Doval, National Security Adviser of India,

Defence Secretary Major General Kamal Gunaratne,

Foreign Secretary Admiral Professor Jayanath Colombage,

Distinguished delegates,

Ladies and Gentlemen,

» Read more

Country Statement of the Honourable Foreign Minister of Sri Lanka for the 3rd Ministerial Meeting of the Archipelagic and Island States (AIS) Forum, 25 November 2020

Excellencies,

Hon.Chairman,

Distinguished delegates,

Ayubowan.

 

It is my pleasure to be invited to address this august gathering, representing my country.

Let me commence my remarks by congratulating His Excellency Luhut B. Panjaitan, Coordinating Minister for Maritime Affairs of Indonesia, UNDP and the AIS Secretariat for organizing this important event.

» Read more

Foreign Ministry takes the lead in reviewing connections and opportunities in Marine Scientific Research and Maritime Safety and Security

Eminent international legal luminaries, Managing Director and Head of Projects for Morocco and Sudan at the Max Planck Foundation Prof. Rüdiger Wolfrum and member of the United Nations International Law Commission Sir Michael Wood were among the speakers at a webinar organized by the Foreign Ministry on 20 November 2020, as part of its responsibilities as the lead country for the Indian Ocean Rim Association (IORA) Working Group on Maritime Safety and security on the theme “The Nexus between Marine Scientific Research (MSR) and Maritime Safety and Security (MSS)”.

» Read more

1 2 3 9