Notice to the General Public

කොන්සියුලර් සේවා සැපයීම

මෙම මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කොන්සියුලර් අංශයෙන් කොන්සියුලර් සේවා (විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම්පත් මෙන්ම උපත් ලියාපදිංචි කිරීම, ඇටර්නි බලපත්‍ර  සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශ අත්සන් කිරීම ඇතුළු ලේඛන සහතික කර ගැනීම) සඳහා අයදුම් කරන අයදුම් කරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා වෙලාවක් කලින් වෙන්කරවා ගත යුතුය.

ඒ සඳහා වෙලාවන් වෙන් කර ගැනීම ජාලගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ  https://hclappontments.embassyonline.lk යන සබැඳියෙන් කර ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.වේලාවන් වෙන් කර ගැනීම දුරකථනය ඔස්සේ සිදු කළ නොහැකි බවද දැනුම් දෙමු.

එහෙත්, ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසියන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා අවශ්‍ය ඔවුන්ගේ ජීවිත සහතික ලබා ගැනීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත් භාර දීමට මෙම මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කොන්සියුලර් අංශයට පැමිණීමට කලින් වෙලාව වෙන් කරවා ගැනීම අවශ්‍ය නැත.

ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසියන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා අවශ්‍ය ජීවිත සහතික ලබා ගැනීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත් තැපැල් මගින්ද එවිය හැකිය. තැපැල් මගින් අයදුම්පත් එවීමට පෙර, අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතු  ලියකියවිලි, කොන්සියුලර් ගාස්තු සහ අනිකුත් විස්තර සඳහා කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියේ “Consular” මෙනුවට ගොස් තොරතුරු කියවා බලන්න.

කරුණාකර තැපැල්  මගින් එවන ජීවිත සහතික සඳහා අයදුම්පත් පහත ලිපිනයට  එවන්න:

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

කරුණාකර සතියේ දිනවල ප.ව. 2.00 සිට ප.ව 5.30 දක්වා පමණක්  කොන්සියුලර් විමසීම් සඳහා  පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන්න:

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0245
උප්පැන්න ලියාපදිංචි කිරීම්/පුරවැසි සහතික සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0228
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0251
විශ්‍රාම වැටුප්/ජීවිත සහතික සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0252
වෙනත් කොන්සියුලර් කටයුතු සඳහා – 02072621841 -Ext. No. 0229

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 2021 මාර්තු 29 දින

கொன்சியூலர் சேவைகள்

இங்கிலாந்திலுள்ள இலங்கைக்கான உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் கொன்சியூலர் பிரிவின் அனைத்து கொன்சியூலர் சேவைகளும் (கடவுச்சீட்டு, இரட்டை பிரஜாவுரிமை, பிறப்புக்களை பதிவுசெய்தல், சட்டரீதியான மற்றும் பிரமாணப்பத்திரங்களில் கையெழுத்திடுவது உள்ளிட்ட ஆவணங்களை சட்டபூர்வமாக்குதல்) கட்டாயமாக முன்னனுமதியினைப் பெற்று விண்ணப்பங்களினை சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

https://hclappontments.embassyonline.lk என்ற இணைப்பு வழியாக ஒன்லைனில் முன்னனுமதியினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தொலைபேசியில் முன்னனுமதியினை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதனை தயவுடன் அறியத்தருகின்றோம்.

இருப்பினும், ஓய்வூதிய நோக்கங்களுக்காக தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை பெறவேண்டிய மூத்த குடிமக்கள் முன்னனுமதியின்றி கொன்சியூலர் பிரிவிற்கு வருகைதரமுடியும். விரும்பின், அவர்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதளுக்கான விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்பலாம்.

விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் அனுப்புவதற்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் தொடர்பான விபரங்களுக்கு எங்கள் வலைத்தளத்தின் “Consular”

மெனுவைப் பார்க்கவும்.

உங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதளுக்கான விண்ணப்பங்களினை தபால் மூலம் கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

தயவு செய்து பின்வரும் தொலைபேசி எண்களை வார நாட்களில் பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 5.30 மணி வரை கொன்சுலர் சேவை தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு மட்டும் அழைக்க முடியும்.

கடவுச்சீட்டுக்கள் தொடர்பில் – 02072621841 – Ext. 0245
பிறப்புக்களை பதிவுசெய்தல்/குடியுரிமைச் சான்றிதழ்கள் தொடர்பில் – 02072621841 – Ext. 0228
இரட்டை பிரஜாவுரிமை – 02072621841 – Ext. 0251
ஓய்வூதியம்/வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்கள் தொடர்பில் – 02072621841 – Ext. 0252
இதர கொன்சுலர் சேவைகள் தொடர்பில் – 02072621841 – Ext. 0229

Last updated on 29 March 2021

Consular Services

Submission of applications for all consular services (passports, dual citizenship, registration of births, legalisation of documents including signing of Powers of Attorney and Affidavits) at the Consular Section of the High Commission is strictly by prior appointment.

Appointments should be made online via the link https://hclappontments.embassyonline.lk. Please note that appointments cannot be made over the phone.

However, senior citizens who need to get their life certificates for pension purposes may visit the Consular Section without prior appointments. They may also send their applications for life certificates by post as well.

Please refer to the “Consular” Menu of our website for details of the necessary supporting documents and consular fees before sending the applications by post.

Please send your applications for life certificates by post to the following address:

Consular Section
High Commission of Sri Lanka
No 13, Hyde Park Gardens
London W2 2LU

Please call the following telephone numbers on weekdays between 2.00 pm to 5.30 pm only for Consular inquiries :

For Passports -02072621841 -Ext. No. 0245

For Birth Registrations/Citizenship Certificates – 02072621841 -Ext. No. 0228
For Dual Citizenship – 02072621841 -Ext. No. 0251
For Pension/Life Certificates – 02072621841 -Ext. No. 0252
For other consular matters – 02072621841 -Ext. No. 0229

Last updated on 29 March 2021

“Hello Again: Sri Lanka, the next holiday destination for the UK Tourists”

The Sri Lanka High Commission in London in collaboration with Sri Lanka Tourism is pleased to invite UK based Tour Operators and Media to register for “Hello Again: Sri Lanka, the next holiday destination for the UK Tourists”, a Webinar being held on 31st March 2021 at 10:30AM UK time.

To register, please visit the following link: https://zoom.us/meeting/register/tJYsdeCupzoqGtAmURusmJB3GxxE-lcWQXm9.

The UK High Court quashes the judgement of the Westminster Magistrates’ Court against former Minister Counsellor (Defence) of the Sri Lanka High Commission in London Major Gen Priyanka Fernando

The appeal made to the UK High Court by Major Gen Priyanka Fernando, the former Minister Counsellor (Defence) of the Sri Lanka High Commission against the judgement of the Westminster Magistrates’ Court on him was allowed today, 19 March 2021. In the judgement handed down by the High Court, it decided in favour of Major Gen Fernando and quashed his conviction by the Westminster Magistrates’ Court on 6 December 2019 and acquitted him. The defendants, who are pro-LTTE demonstrators who staged protests in front of the Sri Lanka High Commission in London on Sri Lanka’s 70th Independence Day on  4 February 2018 are ordered to pay costs to Major Gen Fernando.

» Read more

Media Statement

Recent media reports have highlighted statements made in regard to a proposal to ban the wearing of the burqa and niqab in Sri Lanka.

Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage has said that a decision has not been taken by the Government to impose such a ban and it is merely a proposal, which is under discussion. This proposal has been based on the precautionary measures that are needed on national security grounds, following the investigations of the Presidential Commission of Inquiry (PCoI) on Easter Sunday attacks.

The Government will initiate a broader dialogue with all parties concerned and sufficient time will be taken for necessary consultations to be held and for consensus to be reached.

Foreign Ministry

Colombo

16 March 2021

The present government is committed to developing the country as an independent, sovereign, free and unitary state – Minister Dinesh Gunawardena

Foreign Minister Dinesh Gunawardena stated that the present Government is committed to the development of the country while protecting the independent, sovereign, free and unitary state. He made these remarks while speaking at the opening ceremony of the Eastern Provincial Regional Consular Office of the Foreign Ministry in Trincomalee.

» Read more

Media Statement – 12 March 2021

There have been recent reports on social media platforms of a “Sri Lanka Flag Non-Slip Doormat” which is being advertised for online purchase on the Amazon website.

Foreign Secretary Admiral Prof. Jayanath Colombage has informed the Sri Lanka Embassy in Beijing to contact the manufacturer concerned in China and also has brought to the attention of the Chinese Embassy in Colombo, the advertising of Sri Lanka’s national flag as a doormat. The Sri Lanka Embassy in Washington D.C has also been instructed to follow up on the matter with the advertising platform Amazon.

Foreign Ministry

Colombo

12 March 2021

Showcasing a proud Sri Lankan

The High Commission of Sri Lanka in the UK initiated a platform to showcase Sri Lankans who have excelled, thanks to the public goods provided by the successive Governments of Sri Lanka since independence and decades of solid investment in its people. Launching this initiative, the High Commission presented a brief video outlining the milestones of the life of Mr. Abdul Haleem, Counsellor of the High Commission. The video traces his steps and reflects Sri Lanka’s commitment to its citizens.

» Read more

Media Statement

There have been reports on social media platforms in regard to an invitation extended to the Foreign Minister of Myanmar to attend the 17th BIMSTEC Ministerial Meeting hosted virtually on 1st April 2021, in Colombo.

» Read more

1 2